Stichtingsbestuur

Stichting de Wereld van Anna Sophie is op 5 februari 2019 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73921998. Het RSIN nummer is: 859710774.

Het bestuur stelt zich voor

Roel van der Knaap

Roel van der Knaap

Hallo, ik ben Roel van der Knaap en Penningmeester van de Stichting. Ik ben getrouwd met Dominique en vader van 3 dochters: Marlies, Susan en Joëlle.

Mathilde Wiersema

Hallo, ik ben Mathilde Wiersema, algemeen bestuurslid van stichting De wereld van AnnaSophie. Getrouwd en moeder van 4 kinderen, van wie de oudste zorgintensief.

Nienke Brink

Nienke Brink

Hoi, ik ben Nienke Brink uit Apeldoorn en de secretaris van de stichting. Getrouwd met Johan en we hebben drie kinderen: Eva, Norah en Tim.

Stephanie van Witzenburg

Hi, ik ben Stephanie de initiatiefnemer en voorzitter van de stichting. Getrouwd met Ivo en moeder van Anna Sophie en Mees.

Statutaten

Het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de werkwijze van het bestuur vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting.

Serieuze belangstellenden kunnen het stichtingsplan en oprichtingsakte bij ons opvragen via de secretaris Nienke Brink mailadres: info@dewereldvanannasophie.com

 

ANBI doel

Kwaliteit & Keurmerk

Stichting de Wereld van Anna Sophie voldoet aan de kwaliteitseisen van de ANBI. De stichting dient zowel statutair als feitelijk het algemeen belang. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. Om in tweeduizend dertig (2030) samen met andere ouders of wettelijke vertegenwoordigers een voorziening te creëren voor Anna Sophie en haar lotgenoten.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De geldmiddelen casu quo het vermogen van de stichting bestaan uit:
a. opbrengst uit het vermogen;
b. subsidies;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. inkomsten uit diensten*
e. andere baten

* Inkomsten uit diensten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, al dan niet tegen een betaling aanbieden van diverse diensten, te weten:
– (Verlies) begeleiding & coachen van ouders/verzorgers die te maken hebben met een kind met een intensieve zorgvraag.
-Training voor zorg professionals over levend verlies (rouw- en verliesbegeleiding)
– Gastspreker, sparringpartner en (blog) schrijfster over het leven met een zorg intensieve dierbare.

Financiële verantwoording

Het financiële jaaroverzicht van 2019 tot en met 2022 omvatten tot heden alleen de opstartkosten. Zoals de kosten voor de notaris, aanvraag ANBI status, een bankrekening, domeinnaam en visitekaartjes. De overige media uitingen zijn gesponsord.
De website is gesponsord door de WebshopFactory. Het website ontwerp en invulling is door Stephanie, de initiatiefnemer van de stichting gerealiseerd. 

De totale opstart kosten bedragen tot heden circa € 2500 euro. 

Scroll naar boven